Политика за поверителност

Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОРЗД), „СИНОПОЙНТ” ЕООД въвежда следните промени в Политиката за поверителност на личните данни:

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА:
„СИНОПОЙНТ” ЕООД, ЕИК 202382248, е българско търговско дружество, регистрирано по законите на Република България.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С „СИНОПОЙНТ” ЕООД, ЕИК 202382248:
Адрес на офис: България, област София (столица), община Столична, гр. София 1415, район р-н Витоша, ул. Околовръстен път No 42, бл. Офис-сграда Бътерфлай, ет. 1.
Телефон: +359 883 909 797;
Ел. поща: office@samsungstore.bg;
Интернет страници: samsungstore.bg; servicepoint.bg
Управител: Виолета Валентинова Сечкова.

ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ОТ ВАС СА:
Категория лични данни за:

 • от тип физическа идентичност: имена, ЕГН/ЕНЧ, телефонен номер, адрес, имейл адрес;
 • други – банкова информация при плащания по банков път или чрез пост терминал.
 • данни от автоматично денонощно видеонаблюдение (видео-образи) за движението на служителите и посетителите в магазини SES The Mall- гр. София, The Mall, бул. Цариградско шосе No 115з, Партер; Магазин SES Paradise center- София, Paradise center, бул. „Черни връх“ 100, ет. 0, с цел физическа сигурност.

Ние не обработваме специални категории данни, отнасящи се до расов, етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация.

ИЗТОЧНИК:
Данните се получават от субекта на лични данни.
Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели: за сключване и изпълнение на договор /изпълнение на поръчка/ със „СИНОПОЙНТ” ЕООД.

ОСНОВАНИЕТО, КОЕТО НИ ДАВА ПРАВО ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ Е:

 • сключване и изпълнение на договор /изпълнение на поръчка/ и изпълнение на задълженията ни по него във връзка със счетоводните изисквания и данъчното законодателство – чл.6, ал.1, б. «б» от ОРЗД.
 • предоставено изрично съгласие от Ваша страна за получаване на информация за наши услуги и продукти, извън рамките на сключения договор, информационен бюлетин, провеждането на анкети и др. – чл.6, ал.1, б. «а», чл.7 от ОРЗД.
 • легитимен интерес на „СИНОПОЙНТ” ЕООД, във връзка с евентуални претенции които биха могли да бъдат предявени към нас – чл.6, ал.1, б. «е» от ОРЗД.


ВСИЧКИ ЗАКОННИ ИНТЕРЕСИ, ПРЕСЛЕДВАНИ ОТ НАС ИЛИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО РАБОТЯТ ЗА НАС, СА СЛЕДНИТЕ:

Осъществяване предмета на дейност на дружеството и предоставяне на услуги и продукти на клиентите.

СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ/ЛИЦА ЩЕ ПОЛУЧАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:
 НАП, други държавни и общински органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения, както и други трети лица след упълномощаване от нас, например нашето счетоводство.

ЩЕ ПРЕПРАЩАТЕ ЛИ И ЩЕ СПОДЕЛЯТЕ ЛИ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИЦА?
Ние няма да предоставяме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

СЪГЛАСИЕ:
Със оглед сключването на договор /поръчка/ с нас, Вие предоставяте за обработване от нас упоменатите Ваши лични данни, тъй като без тях не би могло да предоставим нашите услуги и продукти. Нарочното Ви съгласие не е необходимо.
Приемайки тази Политика за поверителност, вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.
Изрично Ви съгласие за обработване на личните Ви данни е необходимо само в случаите, когато служи за получаване на информация за наши услуги и продукти, извън рамките на сключения договор /поръчка/ като получаване на информационен бюлетин, провеждането на анкети и др.
Съгласието може да се оттегли по всяко време с писмо в свободна форма на имейла, посочен по-горе, освен ако не е налице друго основание, което да ни задължава или да ни дава право да продължим да обработваме личните данни на лицето.

В случай, че се затрудните да упражните правата си, можете по всяко време да се обърнете за това на посочените контакти за съдействие, включително за получаване на съответен формуляр.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЪРЖАВА ИЗВЪН ЕС ИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ:
„СИНОПОЙНТ” ЕООД, няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица извън ЕС.

ПЕРИОД НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ
„СИНОПОЙНТ” ЕООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от:
за и при сключване на договор /поръчка/ и документите по изпълнението му, както и данните в тези документи – 10 години, считано от 01.01. на годината, следваща годината, през която договора /поръчката/ е прекратен или изпълнен;

 • за данни в други счетоводни документи по Договора – 3 години, считано от 01.01. на годината, следваща годината, през която документите са съставени;
 • данните от видеонаблюдението на обектите на Дружеството се съхраняват за период от 7 дни, освен ако не са налице обстоятелства, налагащи по-дълго съхранение на данните като инциденти, разследвани от компетентни органи и др.
 • В случай, че нормативен акт установи различни от посочените по-горе срокове, се спазва срокът, установен в нормативния акт като Политиката за поверителност на данните на „СИНОПОЙНТ” ЕООД ще бъде коригирана във възможно най-кратко време.


ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СА СЛЕДНИТЕ:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „СИНОПОЙНТ” ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
  имате право да поискате от „СИНОПОЙНТ” ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от „СИНОПОЙНТ” ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
   Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
   • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
   • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата Политика за поверителност, ще Ви предоставим нова Политика за поверителност и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели) при обработката на вашите лични данни.

ИМАТЕ ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРНИЯ ОРГАН
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, когато счетете, че има извършено нарушение, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „СИНОПОЙНТ” ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на „СИНОПОЙНТ” ЕООД.

ВСИЧКИ ИЗБРОЕНИ ПО-ГОРЕ ВАШИ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ МОЖЕТЕ ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ КАТО ИЗПРАТИТЕ ИМЕЙЛ В СВОБОДНА ФОРМА С ИСКАНЕТО ВИ НА ПОСОЧЕНИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС ЗА КОНТАКТ НА „СИНОПОЙНТ” ЕООД. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ВСЕ ПАК СЕ ЗАТРУДНИТЕ, МОЖЕТЕ ДА ПОИСКАТЕ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРАВАТА ВИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА „СИНОПОЙНТ” ЕООД.

В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни.
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации, ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на „СИНОПОЙНТ” ЕООД   или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни;
 • Източникът, от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас;
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

За да получите достъп до Вашите лични данни е необходимо да удостоверите Вашата самоличност като се легитимирате с документ за самоличност, а ако сте родител или настойник на лице до 16 г. и със документ, удостоверяващ това Ви качество.

Политика за бисквитки

Този сайт използва бисквитки. Като продължавате да използвате сайта, вие приемате нашата "Политика за бисквитки".