Общи условия

I. ПРЕДМЕТ И ПОНЯТИЯ.

Чл.1. С настоящите Общи условия (накратко наричани ОУ) за извършване на ремонт на устройства – смарт телефони, таблети, смарт часовници и слушалки се уреждат взаимоотношенията между СИНОПОЙНТ ЕООД, с ЕИК 202382248 (накратко наричано ДОСТАВЧИК) и съответния ПОТРЕБИТЕЛ, възлагащ ремонт.

Чл.2. По смисъла на тези ОУ ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо и/или юридическо лице, възложило на ДОСТАВЧИКА ремонт на устройство – смарт телефон, таблет, смарт часовник или слушалки.

Чл.3. Съгласно тези ОУ РЕМОНТ е всяка сервизно-ремонтна дейност, при която се влага труд и се извършва диагностика и подмяна на резервни части, детайли, материали и/или консумативи по съответното устройство.

Чл.4. По смисъла на настоящите ОУ ПОРЪЧКА е всяка подписана по реда и при условията, описани по-долу поръчка за извършване на ремонт на устройство – смарт телефон, таблет, смарт часовник или слушалки.

Чл.5. ДОСТАВЧИКЪТ осигурява публичност, достъпност и актуалност на действащите ОУ на своята интернет страница, находяща се на адрес www.servicepoint.bg.

II. ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВА ЗА РЕМОНТ. ВЪЗЛАГАНЕ НА РЕМОНТА.

Чл.6. Ремонтът може да се заявява чрез ПОРЪЧКА, извършена на място в обектите на ДОСТАВЧИКА, по телефон и чрез имейл като начините на заявяване на ПОРЪЧКА за ремонт са указани на сайта www.servicepoint.bg.

Чл.7. След получаване с приемо-предавателен протокол на устройството от ДОСТАВЧИКА било лично или чрез куриер по посочените в сайта www.servicepoint.bg начини, ДОСТАВЧИКЪТ извършва диагностика на устройството и уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за предлаганата цена за резервни части и труд за тяхната подмяна, така че устройството да бъде приведено в стандартно техническо състояние (освен в случаите, когато устройството е гаранционно), както и за необходимото време за осъществяване на ремонта.

Чл.8. След получаване на информацията по чл.7, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да откаже ремонта, като дължи само цена за диагностика по актуалния ценоразпис на ДОСТАВЧИКА.

Чл.9. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен ремонта да бъде извършен при предложените от ДОСТАВЧИКА условия, се прави конкретна ПОРЪЧКА като същата се попълва или на място в обект на ДОСТАВЧИКА или се генерира чрез нарочна форма за ПОРЪЧКА, намираща се на сайта www.servicepoint.bg. ПОРЪЧКА за ремонт на устройството може да се направи и без да е необходима регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на ДОСТАВЧИКА.

Чл.10. При всяка направена ПОРЪЧКА за ремонт, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получава на email – потвърждение за приемането й с уникален код с букви и цифри,  с който код ще може да следи статуса на ремонта.

Чл.11. С подписването или генерирането на ПОРЪЧКАТА през сайта www.servicepoint.bg от ПОТРЕБИТЕЛЯ (или негов оторизиран представител), ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема настоящите ОУ. Всяко лице, което е приносител или изпраща чрез куриер устройството за ремонт, се счита за лице, оправомощено да възлага извършването на ремонтни дейности, като ДОСТАВЧИЪТ не носи отговорност в случай, че то не е надлежно упълномощено за това от съответния ПОТРЕБИТЕЛ.

III. ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТА.

Чл.12. Необходимите резервни части, детайли, консумативи и материали за изпълнение на ремонта се доставят от ДОСТАВЧИКА за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл.13.ДОСТАВЧИКЪТ извършва възложения му ремонт в необходимия за това технологичен срок съгласно техническите норми на производителя на устройството за съответния вид ремонт, но не по-късно от един месец от подписване на ПОРЪЧКАТА. В случай, че по независещи от него причини, ДОСТАВЧИКЪТ не може да спази този срок, той е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ, посочвайки причините за това и двете страни взаимно договорят нов срок за изпълнение на ремонта като ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже ПОРЪЧКАТА, да получи обратно устройството като заплати само цена за диагностика.

Чл.14. Ако в процеса на извършване на възложения ремонт ДОСТАВЧИКЪТ констатира нужда от извършване на допълнителни ремонтни дейности и/или подмяна на повредени части, то следва да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ по телефон или електронна поща за вида и стойността на допълнителните необходими сервизни дейности и след неговото изрично съгласие, ремонтът да продължи/започне. ДОСТАВЧИКЪТ е освободен от всякаква отговорност, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ откаже извършването на възникналите допълнителни ремонтни дейности.

Чл.15.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава, ако е съгласен ремонта да бъде извършен с допълнителните дейности, при отправена покана от страна на ДОСТАВЧИКА, да се яви във възможно най-кратък срок, за съгласуване на допълнително възникналите въпроси по ремонта на устройството и коригиране на направената ПОРЪЧКА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да изрази съгласието си с корекцията на ПОРЪЧКАТА и по имейл или чрез формата за ПОРЪЧКА на сайта на ДОСТАВЧИКА.

IV. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.16.ДОСТАВЧИКЪТ извършва възложения ремонт (в т.ч. и допълнително възложените работи) срещу заплащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ, по цени, определени съгласно действащия към момента ценоразпис на ДОСТАВЧИКА, както и действащи ценови листи за вложени резервни части, материали и консумативи към момента на извършването на ремонта.

Чл.17. Плащането на цялата стойност на ремонта, както и на всички суми дължими от ПОТРЕБИТЕЛЯ към ДОСТАВЧИКА е задължително условие за получаване на устройството.

Чл.18.ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва дължимите плащания в лева, в брой на касата на ДОСТАВЧИКА преди получаване на устройството, по банкова сметка, с наложен платеж на куриер или чрез стоков кредит при условията на ТиБиАй Банк.

Чл.19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да извърши дължимото плащане и с карта на виртуален ПОС терминал на Пощенска банка, с която банка ДОСТАВЧИКА има споразумение за този начин на плащане.

Чл.20. За полученото плащане ДОСТАВЧИКЪТ издава разходно-оправдателен документ и приемо-предавателен протокол за получаване на устройството.

Чл.21.ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да оспорва цената (стойността) на ремонта, в случай, че тя съвпада с предварително обявената от ДОСТАВЧИКА, с която ПОТРЕБИТЕЛЯ се е съгласил при подписване/генериране на ПОРЪЧКАТА.

V. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТА. ПОЛУЧАВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО.

Чл.22.ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за датата на получаване на ремонтираното устройство по телефон или електронна поща. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да получи устройство лично или чрез куриер, като преди това изпълни задължението си заплащане на дължимата за ремонта сума.

Чл.23. ДОСТАВЧИКЪТ съхранява непотърсени устройства за период не повече от три месеца, освен ако по изключение няма изрична договорка с ПОТРЕБИТЕЛЯ за по-дълъг срок, след което не носи отговорност и има право да се разпореди с тях.

VI. ГАРАНЦИИ. УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИОННАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗВЪРШЕНИЯ РЕМОНТ.

Чл. 24. (1).ДОСТАВЧИКЪТ гарантира качеството на извършените сервизни операции за срок от 30 дни, считано от датата на приключване на извършения ремонт при условие, че устройството се експлоатира правилно и в съответствие с инструкциите на производителя.

(2). В случаите, когато е приложим Закона за защита на потребителите ДОСТАВЧИКА спазва условията и сроковете, предвидени в закона като предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ изискуемата информация.

(3). В рамките на посочения срок се коригират безплатно само проблеми, възникнали вследствие на извършената ремонтна работа.

Чл.25. Гаранцията не покрива последици от нормално износване на частите, неправилна експлоатация или неспазване на предписанията за поддръжка.

VII. ФОРСМАЖОРНИ УСЛОВИЯ.

Чл.26.ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение, както и за погиване и/или повреждане на устройството, в случай на настъпване на обективни извънредни обстоятелства (форсмажорни условия). За форсмажорни се определят тези условия, които са предизвикани/създадени/ настъпили в резултат на природни явления и/или бедствия (градушка, гръм, проливен дъжд, наводнение, земетресение и т.н.), на агресивни действия (война, бунт, обща стачка, масови хулигански прояви и/или вандализъм), на промяна в законодателството на страната, и които въпреки полагане на грижата на добрия стопанин поставят ДОСТАВЧИКА в невъзможност да извършва обичайната си сервизна дейност, както и всякакви други настъпили условия, чиито вид /произход/ характер ги определя като извънредни.

Чл.27. При настъпване на извънредни обстоятелства, страните, водени от волята за добронамереност и полагайки грижата на добрия стопанин, уреждат взаимоотношенията си с оглед конкретната обективна обстановка и настоящите Общи условия, с изключение на тези от тях, чието спазване е невъзможно предвид настъпилите обстоятелства.

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Чл.28. Съхранението, обработката и използването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се извършва изцяло в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), Закона за защита на личните данни и Политиката на ДОСТАВЧИКА за поверителност на личните данни, публикувана на уеб-сайта www.servicepoint.bg.

IХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

Чл.29. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане чрез взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване по съдебен ред от компетентните органи, съгласно разпоредбите на ГПК и действащото в Република България законодателство.

Чл.30. Тези ОУ или част от тях могат да бъдат допълвани, променяни или отменяни по всяко време, като ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите ОУ и на основание промени в българското и европейско законодателство. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за промените в ОУ, като публикува съобщение за измененията им на видно място в интернет страницата си, и даде достатъчен срок ПОТРЕБИТЕЛЯ да се запознае с тях.

Чл.31. Координатите на ДОСТАВЧИКА са следните:

– Наименование: „Синопойнт“ ЕООД

– Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1415, ул. Околовръстен път 42

– Данни за кореспонденция: тел. +359 883 909 797

– Вписване в публични регистри: ЕИК 202382248

– Регистрация по ЗДДС: BG202382248

Настоящите ОУ са утвърдени от Управителя на СИНОПОЙНТ ЕООД, с ЕИК 202382248 и са в сила, считано от 01.04.2024 г.

Политика за бисквитки

Този сайт използва бисквитки. Като продължавате да използвате сайта, вие приемате нашата "Политика за бисквитки".